5
ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 1/5 ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਰਦ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹਨ

ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ ਟੈਸਟਿੰਗ

ਆਪਣੇ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਮੁਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ – ਬਹੁਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੁਵਰ ਵਿੱਚ ਹਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਰਦ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14% ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ

ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 

ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਖੋਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂ?

ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਮ-ਪਸੰਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਕ-ਇਨ ਜਾਂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਸੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। HIM Health Centres (ਹਿਮ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ) (ਡੇਵੀ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵ ’ਤੇ ਸਥਿਤ) ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ , ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: www.checkhimout.ca/testing:

ਲੁਕੇਸ਼ਨਾਂ + ਟੈਸਟ

ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ (ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਸੀਲੇ)

HIM (ਹਿਮ) ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਸੀਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ